RIST Home (All results)           

Weekend KLJ Oedelem

Weekend KLJ Oedelem ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams

Ploeg WaABCDEFGHITOT
Aklj oedelem + 180000103004
BFredotrans dames 03003030312
CKlein bilkske03313133320
DKlj Sijsele 03311131316
ECrea tuinen0100101003
FBibberteam 03311333320
GTTV Versieck0000010001
Hklj oedelem - 1803301303316
IFrigoristjes0300030309
1 Fredotrans dames B
Klein bilkske C
Klj Sijsele D
Crea tuinen E
I Frigoristjes
H klj oedelem - 18
G TTV Versieck
F Bibberteam
2 klj oedelem + 18 A
Fredotrans dames B
Klein bilkske C
Klj Sijsele D
H klj oedelem - 18
G TTV Versieck
F Bibberteam
E Crea tuinen
3 Frigoristjes I
klj oedelem + 18 A
Fredotrans dames B
Klein bilkske C
G TTV Versieck
F Bibberteam
E Crea tuinen
D Klj Sijsele
4 klj oedelem - 18 H
Frigoristjes I
klj oedelem + 18 A
Fredotrans dames B
F Bibberteam
E Crea tuinen
D Klj Sijsele
C Klein bilkske
5 TTV Versieck G
klj oedelem - 18 H
Frigoristjes I
klj oedelem + 18 A
E Crea tuinen
D Klj Sijsele
C Klein bilkske
B Fredotrans dames
6 Bibberteam F
TTV Versieck G
klj oedelem - 18 H
Frigoristjes I
D Klj Sijsele
C Klein bilkske
B Fredotrans dames
A klj oedelem + 18
7 Crea tuinen E
Bibberteam F
TTV Versieck G
klj oedelem - 18 H
C Klein bilkske
B Fredotrans dames
A klj oedelem + 18
I Frigoristjes
8 Klj Sijsele D
Crea tuinen E
Bibberteam F
TTV Versieck G
B Fredotrans dames
A klj oedelem + 18
I Frigoristjes
H klj oedelem - 18
9 Klein bilkske C
Klj Sijsele D
Crea tuinen E
Bibberteam F
A klj oedelem + 18
I Frigoristjes
H klj oedelem - 18
G TTV Versieck

Qualifications

 1. Bibberteam (20pt)
 2. Klein bilkske (20pt)
 3. klj oedelem - 18 (16pt)
 4. Klj Sijsele (16pt)
 5. Fredotrans dames (12pt)
 6. Frigoristjes (9pt)
 7. klj oedelem + 18 (4pt)
 8. Crea tuinen (3pt)
 9. TTV Versieck (1pt)

~ Getrainde 6tallen/mixed-teams trek1

Ploeg WaABCDTOT
Ade stove 01337
BDe Pony`s01337
CTTV Versieck 00000
DFredotrans H00033
1 de stove A
TTV Versieck C
B De Pony`s
D Fredotrans H
2 de stove A
De Pony`s B
D Fredotrans H
C TTV Versieck
3 de stove A
De Pony`s B
C TTV Versieck
D Fredotrans H

Qualifications

 1. de stove (7pt)
 2. De Pony`s (7pt)
 3. Fredotrans H (3pt)
 4. TTV Versieck (0pt)

~ Getrainde 6tallen/mixed-teams trek 2

Ploeg WaABCDTOT
ADe Pony`s00336
Bde stove 03339
CTTV Versieck 00011
DFredotrans H00011
1 De Pony`s A
TTV Versieck C
B de stove
D Fredotrans H
2 De Pony`s A
de stove B
D Fredotrans H
C TTV Versieck
3 De Pony`s A
de stove B
C TTV Versieck
D Fredotrans H

Qualifications

 1. de stove (9pt)
 2. De Pony`s (6pt)
 3. Fredotrans H (1pt)
 4. TTV Versieck (1pt)