RIST Home (All results)           

Belgisch Kampioenschap

Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd GENSB

Ploeg WaABCDEFGHTOT
ATTV Mertensmannen557 kg030130018
BTTV Powerrangers 2556 kg100010001
CTTV Powerrangers555 kg4333313319
DTTV De Elektrotrekkers558 kg1130303010
ETTV Versieck543 kg101000001
Fboerekes560 kg3331333319
GBerketrekkers579 kg033003009
HFam. Janssens Retie559 kg1130330313
1 TTV Mertensmannen A
TTV Powerrangers 2 B
TTV Powerrangers C
TTV De Elektrotrekkers D
H Fam. Janssens Retie
G Berketrekkers
F boerekes
E TTV Versieck
2 Berketrekkers G
TTV Mertensmannen A
TTV Powerrangers 2 B
TTV Powerrangers C
H Fam. Janssens Retie
F boerekes
E TTV Versieck
D TTV De Elektrotrekkers
3 boerekes F
Berketrekkers G
TTV Mertensmannen A
TTV Powerrangers 2 B
H Fam. Janssens Retie
E TTV Versieck
D TTV De Elektrotrekkers
C TTV Powerrangers
4 TTV Versieck E
boerekes F
Berketrekkers G
TTV Mertensmannen A
H Fam. Janssens Retie
D TTV De Elektrotrekkers
C TTV Powerrangers
B TTV Powerrangers 2
5 TTV De Elektrotrekkers D
TTV Versieck E
boerekes F
Berketrekkers G
H Fam. Janssens Retie
C TTV Powerrangers
B TTV Powerrangers 2
A TTV Mertensmannen
6 TTV Powerrangers C
TTV De Elektrotrekkers D
TTV Versieck E
boerekes F
H Fam. Janssens Retie
B TTV Powerrangers 2
A TTV Mertensmannen
G Berketrekkers
7 TTV Powerrangers 2 B
TTV Powerrangers C
TTV De Elektrotrekkers D
TTV Versieck E
H Fam. Janssens Retie
A TTV Mertensmannen
G Berketrekkers
F boerekes

Qualifications

 1. boerekes (19pt)
 2. TTV Powerrangers (19pt)
 3. Fam. Janssens Retie (13pt)
 4. TTV De Elektrotrekkers (10pt)
 5. Berketrekkers (9pt)
 6. TTV Mertensmannen (8pt)
 7. TTV Versieck (1pt)
 8. TTV Powerrangers 2 (1pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Heren 640 kg

Ploeg WaABCDTOT
AFam. Janssens Retie 3604 kg00000
BFam. Janssens Retie639 kg03014
CFam. Janssens Retie 2635 kg03339
DTTV Mertensmannen633 kg03104
1 Fam. Janssens Retie 3 A
Fam. Janssens Retie 2 C
B Fam. Janssens Retie
D TTV Mertensmannen
2 Fam. Janssens Retie 3 A
Fam. Janssens Retie B
D TTV Mertensmannen
C Fam. Janssens Retie 2
3 Fam. Janssens Retie 3 A
Fam. Janssens Retie B
C Fam. Janssens Retie 2
D TTV Mertensmannen

Qualifications

 1. Fam. Janssens Retie 2 (9pt)
 2. TTV Mertensmannen (4pt)
 3. Fam. Janssens Retie (4pt)
 4. Fam. Janssens Retie 3 (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Dames 640 kg (8-10 pers)

Ploeg WaABCTOT
ATTV De Berketrekkers609 kg0000
BFam. Janssens Retie624 kg3314
CDe Grasgrieten629 kg5314
1 TTV De Berketrekkers A
B Fam. Janssens Retie
2 De Grasgrieten C
A TTV De Berketrekkers
3 De Grasgrieten C
B Fam. Janssens Retie

Qualifications

 1. Fam. Janssens Retie (4pt)
 2. De Grasgrieten (4pt)
 3. TTV De Berketrekkers (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Heren 600 kg

Ploeg WaABCDTOT
ATTV Vandakker600 kg00011
BFam. Janssens Retie594 kg03339
CTTV Mertensmannen585 kg23014
DFam. Janssens Retie 2599 kg11012
1 TTV Vandakker A
TTV Mertensmannen C
B Fam. Janssens Retie
D Fam. Janssens Retie 2
2 TTV Vandakker A
Fam. Janssens Retie B
D Fam. Janssens Retie 2
C TTV Mertensmannen
3 TTV Vandakker A
Fam. Janssens Retie B
C TTV Mertensmannen
D Fam. Janssens Retie 2

Qualifications

 1. Fam. Janssens Retie (9pt)
 2. TTV Mertensmannen (4pt)
 3. Fam. Janssens Retie 2 (2pt)
 4. TTV Vandakker (1pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Beloften 600kg

Ploeg WaABCDEFGTOT
ATTV De Elektrotrekkers593 kg10000336
BTTV De Powerranger597 kg130333315
CTTV De Berketrekkers B601 kg033333318
DTTV Vandakker593 kg030033312
ETTV Mertensmannen570 kg33000339
FBerketrekkers A610 kg00000033
GDe Boerekes00000000
1 TTV De Elektrotrekkers A
TTV De Powerranger B
TTV De Berketrekkers B C
F Berketrekkers A
E TTV Mertensmannen
D TTV Vandakker
2 TTV Mertensmannen E
TTV De Elektrotrekkers A
TTV De Powerranger B
F Berketrekkers A
D TTV Vandakker
C TTV De Berketrekkers B
3 TTV Vandakker D
TTV Mertensmannen E
TTV De Elektrotrekkers A
F Berketrekkers A
C TTV De Berketrekkers B
B TTV De Powerranger
4 TTV De Berketrekkers B C
TTV Vandakker D
TTV Mertensmannen E
F Berketrekkers A
B TTV De Powerranger
A TTV De Elektrotrekkers
5 TTV De Powerranger B
TTV De Berketrekkers B C
TTV Vandakker D
F Berketrekkers A
A TTV De Elektrotrekkers
E TTV Mertensmannen
6 TTV De Elektrotrekkers A
TTV De Powerranger B
TTV De Berketrekkers B C
G De Boerekes
G De Boerekes
G De Boerekes
7 TTV Vandakker D
TTV Mertensmannen E
Berketrekkers A F
G De Boerekes
G De Boerekes
G De Boerekes

Qualifications

 1. TTV De Berketrekkers B (18pt)
 2. TTV De Powerranger (15pt)
 3. TTV Vandakker (12pt)
 4. TTV Mertensmannen (9pt)
 5. TTV De Elektrotrekkers (6pt)
 6. Berketrekkers A (3pt)
 7. De Boerekes (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Getrainde 6tallen/mixed-teams

Ploeg WaABCDEFGTOT
AFam. Janssens Retie6 pers133133316
BTTV Versieck6 pers101033310
CFam. Janssens Retie 27 pers001133311
DTTV De Powerrangers8 pers113133314
EFam. Janssens Retie 37 pers20000336
FTTC Wieme7 pers20000033
GTTV De Berketrekkers8 pers00000000
1 TTV Versieck B
Fam. Janssens Retie 2 C
TTV De Powerrangers D
G TTV De Berketrekkers
F TTC Wieme
E Fam. Janssens Retie 3
2 Fam. Janssens Retie A
TTV Versieck B
Fam. Janssens Retie 2 C
F TTC Wieme
E Fam. Janssens Retie 3
D TTV De Powerrangers
3 TTV De Berketrekkers G
Fam. Janssens Retie A
TTV Versieck B
E Fam. Janssens Retie 3
D TTV De Powerrangers
C Fam. Janssens Retie 2
4 TTC Wieme F
TTV De Berketrekkers G
Fam. Janssens Retie A
D TTV De Powerrangers
C Fam. Janssens Retie 2
B TTV Versieck
5 Fam. Janssens Retie 3 E
TTC Wieme F
TTV De Berketrekkers G
C Fam. Janssens Retie 2
B TTV Versieck
A Fam. Janssens Retie
6 TTV De Powerrangers D
Fam. Janssens Retie 3 E
TTC Wieme F
B TTV Versieck
A Fam. Janssens Retie
G TTV De Berketrekkers
7 Fam. Janssens Retie 2 C
TTV De Powerrangers D
Fam. Janssens Retie 3 E
A Fam. Janssens Retie
G TTV De Berketrekkers
F TTC Wieme

Qualifications

 1. Fam. Janssens Retie (16pt)
 2. TTV De Powerrangers (14pt)
 3. Fam. Janssens Retie 2 (11pt)
 4. TTV Versieck (10pt)
 5. Fam. Janssens Retie 3 (6pt)
 6. TTC Wieme (3pt)
 7. TTV De Berketrekkers (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Heren vrij gewicht

Ploeg WaABCDTOT
ATTV Versieck03306
BFam. Janssens Retie 200303
CTTV De Berketrekkers00000
DFam. Janssens Retie03339
1 TTV Versieck A
TTV De Berketrekkers C
B Fam. Janssens Retie 2
D Fam. Janssens Retie
2 TTV Versieck A
Fam. Janssens Retie 2 B
D Fam. Janssens Retie
C TTV De Berketrekkers
3 TTV Versieck A
Fam. Janssens Retie 2 B
C TTV De Berketrekkers
D Fam. Janssens Retie

Qualifications

 1. Fam. Janssens Retie (9pt)
 2. TTV Versieck (6pt)
 3. Fam. Janssens Retie 2 (3pt)
 4. TTV De Berketrekkers (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Finals

HF GENSB TTV De Elektrotrekkers
boerekes
HF GENSB TTV Powerrangers
TTV Mertensmannen
Brons GENSB TTV Mertensmannen
TTV De Elektrotrekkers
Finale GENSB TTV Powerrangers
boerekes
HF H640 Fam. Janssens Retie 2
Fam. Janssens Retie 3
HF H640 Fam. Janssens Retie
TTV Mertensmannen
Brons H640 Fam. Janssens Retie
Fam. Janssens Retie 3
Finale H640 TTV Mertensmannen
Fam. Janssens Retie 2
Dames 640 De Grasgrieten
Fam. Janssens Retie
HF H600 TTV Vandakker
Fam. Janssens Retie
HF H600 Fam. Janssens Retie 2
TTV Mertensmannen
Finale H600 Fam. Janssens Retie
Fam. Janssens Retie 2
Brons H600 TTV Vandakker
TTV Mertensmannen
HF beloften Berketrekkers
TTV Mertensmannen
HF beloften TTV Vandakker
TTV Powerrangers
Brons beloften TTV Mertensmannen
TTV Vandakker
Finale beloften Berketrekkers
TTV Powerrangers
HF mixed Fam. Janssens Retie
TTV Versieck
HF mixed Fam. Janssens Retie 2
TTV De Powerranger
Brons mixed Fam. Janssens Retie 2
TTV Versieck
Finale mixed TTV Powerrangers
Fam. Janssens Retie
HF vrij gewicht Fam. Janssens Retie
Berketrekkers
HF vrij gewicht TTV Versieck
Fam. Janssens Retie 2
Brons vrij gewicht TTV De Berketrekkers
Fam. Janssens Retie 2
Finale vrij gewicht TTV Versieck
Fam. Janssens Retie