RIST Home (All results)           

Competitie Mertensmannen

Competitie Mertensmannen ~ Voormiddag

Ploeg WaABCDEFGHTOT
A18 Versieck595 kg000100001
B29 Elektrotrekkers540 kg0313310314
C11 Mertensmannen525 kg1313130314
D03 Fam. Janssens556 kg010000001
E01 Berketrekkers578 kg130131008
F24 powerrangers560 kg231031008
G08 powerrangers531 kg0333333321
H28 Grasgrieten615 kg1300333012
1 518 Versieck A
529 Elektrotrekkers B
511 Mertensmannen C
503 Fam. Janssens D
H 528 Grasgrieten
G 508 powerrangers
F 524 powerrangers 2
E 501 Berketrekkers
2 508 powerrangers G
518 Versieck A
529 Elektrotrekkers B
511 Mertensmannen C
H 528 Grasgrieten
F 524 powerrangers 2
E 501 Berketrekkers
D 503 Fam. Janssens
3 524 powerrangers 2 F
508 powerrangers G
518 Versieck A
529 Elektrotrekkers B
H 528 Grasgrieten
E 501 Berketrekkers
D 503 Fam. Janssens
C 511 Mertensmannen
4 501 Berketrekkers E
524 powerrangers 2 F
508 powerrangers G
518 Versieck A
H 528 Grasgrieten
D 503 Fam. Janssens
C 511 Mertensmannen
B 529 Elektrotrekkers
5 503 Fam. Janssens D
501 Berketrekkers E
524 powerrangers 2 F
508 powerrangers G
H 528 Grasgrieten
C 511 Mertensmannen
B 529 Elektrotrekkers
A 518 Versieck
6 511 Mertensmannen C
503 Fam. Janssens D
501 Berketrekkers E
524 powerrangers 2 F
H 528 Grasgrieten
B 529 Elektrotrekkers
A 518 Versieck
G 508 powerrangers
7 529 Elektrotrekkers B
511 Mertensmannen C
503 Fam. Janssens D
501 Berketrekkers E
H 528 Grasgrieten
A 518 Versieck
G 508 powerrangers
F 524 powerrangers 2

Qualifications

 1. 508 powerrangers (21pt)
 2. 529 Elektrotrekkers (14pt)
 3. 511 Mertensmannen (14pt)
 4. 528 Grasgrieten (12pt)
 5. 501 Berketrekkers (8pt)
 6. 524 powerrangers 2 (8pt)
 7. 503 Fam. Janssens (1pt)
 8. 518 Versieck (1pt)

Competitie Mertensmannen ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGHTOT
A07 Vandakker599 kg210103308
B12 Mertensmannen601 kg513000307
C19 powerrangers652 kg2303033012
D34 Versieck8 pers013001308
E06 Fam. Janssens654 kg2333331016
F25 Berketrekkers703 kg103010105
G36 powerrangers655 kg300001102
H05 Fam. Janssens673 kg0333333321
1 307 Vandakker A
312 Mertensmannen B
319 powerrangers C
334 Versieck D
H 305 Fam. Janssens
G 336 powerrangers 2
F 325 Berketrekkers
E 306 Fam. Janssens 2
2 336 powerrangers 2 G
307 Vandakker A
312 Mertensmannen B
319 powerrangers C
H 305 Fam. Janssens
F 325 Berketrekkers
E 306 Fam. Janssens 2
D 334 Versieck
3 325 Berketrekkers F
336 powerrangers 2 G
307 Vandakker A
312 Mertensmannen B
H 305 Fam. Janssens
E 306 Fam. Janssens 2
D 334 Versieck
C 319 powerrangers
4 306 Fam. Janssens 2 E
325 Berketrekkers F
336 powerrangers 2 G
307 Vandakker A
H 305 Fam. Janssens
D 334 Versieck
C 319 powerrangers
B 312 Mertensmannen
5 334 Versieck D
306 Fam. Janssens 2 E
325 Berketrekkers F
336 powerrangers 2 G
H 305 Fam. Janssens
C 319 powerrangers
B 312 Mertensmannen
A 307 Vandakker
6 319 powerrangers C
334 Versieck D
306 Fam. Janssens 2 E
325 Berketrekkers F
H 305 Fam. Janssens
B 312 Mertensmannen
A 307 Vandakker
G 336 powerrangers 2
7 312 Mertensmannen B
319 powerrangers C
334 Versieck D
306 Fam. Janssens 2 E
H 305 Fam. Janssens
A 307 Vandakker
G 336 powerrangers 2
F 325 Berketrekkers

Qualifications

 1. 305 Fam. Janssens (21pt)
 2. 306 Fam. Janssens 2 (16pt)
 3. 319 powerrangers (12pt)
 4. 334 Versieck (8pt)
 5. 307 Vandakker (8pt)
 6. 312 Mertensmannen (7pt)
 7. 325 Berketrekkers (5pt)
 8. 336 powerrangers 2 (2pt)

Competitie Mertensmannen ~ Recreanten

Ploeg WaABCDTOT
AOud-Mertensmannen23104
BTankstation00303
CMertensmannen jeugd01034
DModesten03306
1 Oud-Mertensmannen A
Mertensmannen jeugd C
B Tankstation
D Modesten
2 Oud-Mertensmannen A
Tankstation B
D Modesten
C Mertensmannen jeugd
3 Oud-Mertensmannen A
Tankstation B
C Mertensmannen jeugd
D Modesten

Qualifications

 1. Modesten (6pt)
 2. Mertensmannen jeugd (4pt)
 3. Oud-Mertensmannen (4pt)
 4. Tankstation (3pt)

Competitie Mertensmannen ~ Finals

7 en 8 336 powerrangers 2
325 Berketrekkers
5 en 6 312 Mertensmannen
307 Vandakker
Halve Finale 305 Fam. Janssens
334 Versieck
Halve Finale 306 Fam. Janssens 2
319 powerrangers
Brons Finale 334 Versieck
319 powerrangers
Finale 306 Fam. Janssens 2
305 Fam. Janssens