RIST Home (All results)           

open kempisch kampioenschap

open kempisch kampioenschap ~ H640 Hvrij

Ploeg WaABCDEFGHTOT
A60 Elektrotrekkers610 kg200001001
B56 Mersch Gebroeder8 pers230031007
C59 Vandakker638 kg2333330015
D49 Berketrekkers640 kg1330330012
E58 Groene kring oos623 kg030000003
F50 Versieck8 pers111003005
G54 Mertensmannen636 kg3333333018
H52 Fam. Janssens635 kg0333333321
1 460 Elektrotrekkers A
756 Mersch Gebroeder B
750 Versieck F
458 Groene kring oos E
H 452 Fam. Janssens
G 454 Mertensmannen
C 459 Vandakker
D 449 Berketrekkers
2 454 Mertensmannen G
460 Elektrotrekkers A
756 Mersch Gebroeder B
449 Berketrekkers D
H 452 Fam. Janssens
F 750 Versieck
E 458 Groene kring oos
C 459 Vandakker
3 452 Fam. Janssens H
458 Groene kring oos E
460 Elektrotrekkers A
756 Mersch Gebroeder B
F 750 Versieck
G 454 Mertensmannen
D 449 Berketrekkers
C 459 Vandakker
4 458 Groene kring oos E
449 Berketrekkers D
454 Mertensmannen G
460 Elektrotrekkers A
H 452 Fam. Janssens
F 750 Versieck
C 459 Vandakker
B 756 Mersch Gebroeder
5 452 Fam. Janssens H
458 Groene kring oos E
750 Versieck F
460 Elektrotrekkers A
D 449 Berketrekkers
C 459 Vandakker
B 756 Mersch Gebroeder
G 454 Mertensmannen
6 452 Fam. Janssens H
449 Berketrekkers D
458 Groene kring oos E
454 Mertensmannen G
C 459 Vandakker
B 756 Mersch Gebroeder
A 460 Elektrotrekkers
F 750 Versieck
7 756 Mersch Gebroeder B
460 Elektrotrekkers A
449 Berketrekkers D
458 Groene kring oos E
H 452 Fam. Janssens
C 459 Vandakker
G 454 Mertensmannen
F 750 Versieck

Qualifications

 1. 452 Fam. Janssens (21pt)
 2. 454 Mertensmannen (18pt)
 3. 459 Vandakker (15pt)
 4. 449 Berketrekkers (12pt)
 5. 756 Mersch Gebroeder (7pt)
 6. 750 Versieck (5pt)
 7. 458 Groene kring oos (3pt)
 8. 460 Elektrotrekkers (1pt)

open kempisch kampioenschap ~ Dames GENSB

Ploeg WaABCDEFTOT
A42 Galliërs600 kg0000336
B03 Fam. Janssens599 kg13333315
C08 powerrangers557 kg13013310
D27 Galliërs560 kg3301138
E01 Berketrekkers573 kg1000112
F55 FJ Retie/Grasgriet602 kg0000011
1 555 FJ Retie/Grasgriet F
501 Berketrekkers E
527 Galliërs D
A 542 Galliërs 2
B 503 Fam. Janssens
C 508 powerrangers
2 555 FJ Retie/Grasgriet F
542 Galliërs 2 A
508 powerrangers C
E 501 Berketrekkers
D 527 Galliërs
B 503 Fam. Janssens
3 555 FJ Retie/Grasgriet F
501 Berketrekkers E
503 Fam. Janssens B
D 527 Galliërs
C 508 powerrangers
A 542 Galliërs 2
4 555 FJ Retie/Grasgriet F
503 Fam. Janssens B
542 Galliërs 2 A
C 508 powerrangers
D 527 Galliërs
E 501 Berketrekkers
5 555 FJ Retie/Grasgriet F
542 Galliërs 2 A
527 Galliërs D
B 503 Fam. Janssens
C 508 powerrangers
E 501 Berketrekkers

Qualifications

 1. 503 Fam. Janssens (15pt)
 2. 508 powerrangers (10pt)
 3. 527 Galliërs (8pt)
 4. 542 Galliërs 2 (6pt)
 5. 501 Berketrekkers (2pt)
 6. 555 FJ Retie/Grasgriet (1pt)

open kempisch kampioenschap ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGHIJKTOT
A12 Mertensmannen629 kg2033303030015
B06 Fam. Janssens684 kg3333313133023
C40 TOWC Schijf700 kg0003303030012
D34 Versieck8 pers000010300004
E32 Fam. Janssens748 kg000010300004
F35 Galliërs688 kg0313333331023
G57 Groene kring oos000000003003
H19 powerrangers692 kg3313330330019
I44 Mersch Gebroeder8 pers000033000006
J25 Berketrekkers715 kg0303331333325
K05 Fam. Janssens634 kg5333333333027
1 306 Fam. Janssens 2 B
340 TOWC Schijf C
334 Versieck D
319 powerrangers H
357 Groene kring oos G
306 Fam. Janssens 2 B
334 Versieck D
332 Fam. Janssens 3 E
344 Mersch Gebroeder I
319 powerrangers H
312 Mertensmannen A
K 305 Fam. Janssens
J 325 Berketrekkers
I 344 Mersch Gebroeder
E 332 Fam. Janssens 3
F 335 Galliërs
A 312 Mertensmannen
K 305 Fam. Janssens
J 325 Berketrekkers
F 335 Galliërs
G 357 Groene kring oos
C 340 TOWC Schijf
2 306 Fam. Janssens 2 B
335 Galliërs F
325 Berketrekkers J
319 powerrangers H
312 Mertensmannen A
340 TOWC Schijf C
334 Versieck D
306 Fam. Janssens 2 B
335 Galliërs F
325 Berketrekkers J
340 TOWC Schijf C
D 334 Versieck
K 305 Fam. Janssens
G 357 Groene kring oos
I 344 Mersch Gebroeder
E 332 Fam. Janssens 3
K 305 Fam. Janssens
G 357 Groene kring oos
I 344 Mersch Gebroeder
E 332 Fam. Janssens 3
A 312 Mertensmannen
H 319 powerrangers
3 305 Fam. Janssens K
306 Fam. Janssens 2 B
332 Fam. Janssens 3 E
335 Galliërs F
319 powerrangers H
344 Mersch Gebroeder I
306 Fam. Janssens 2 B
332 Fam. Janssens 3 E
305 Fam. Janssens K
357 Groene kring oos G
325 Berketrekkers J
I 344 Mersch Gebroeder
G 357 Groene kring oos
D 334 Versieck
C 340 TOWC Schijf
A 312 Mertensmannen
J 325 Berketrekkers
F 335 Galliërs
C 340 TOWC Schijf
H 319 powerrangers
A 312 Mertensmannen
D 334 Versieck
4 332 Fam. Janssens 3 E
306 Fam. Janssens 2 B
335 Galliërs F
357 Groene kring oos G
305 Fam. Janssens K
306 Fam. Janssens 2 B
334 Versieck D
312 Mertensmannen A
319 powerrangers H
357 Groene kring oos G
340 TOWC Schijf C
I 344 Mersch Gebroeder
H 319 powerrangers
A 312 Mertensmannen
C 340 TOWC Schijf
J 325 Berketrekkers
E 332 Fam. Janssens 3
F 335 Galliërs
I 344 Mersch Gebroeder
J 325 Berketrekkers
K 305 Fam. Janssens
D 334 Versieck
5 325 Berketrekkers J
335 Galliërs F
305 Fam. Janssens K
357 Groene kring oos G
312 Mertensmannen A
340 TOWC Schijf C
325 Berketrekkers J
332 Fam. Janssens 3 E
334 Versieck D
305 Fam. Janssens K
344 Mersch Gebroeder I
B 306 Fam. Janssens 2
H 319 powerrangers
E 332 Fam. Janssens 3
I 344 Mersch Gebroeder
D 334 Versieck
B 306 Fam. Janssens 2
F 335 Galliërs
G 357 Groene kring oos
H 319 powerrangers
A 312 Mertensmannen
C 340 TOWC Schijf

Qualifications

 1. 305 Fam. Janssens (27pt)
 2. 325 Berketrekkers (25pt)
 3. 335 Galliërs (23pt)
 4. 306 Fam. Janssens 2 (23pt)
 5. 319 powerrangers (19pt)
 6. 312 Mertensmannen (15pt)
 7. 340 TOWC Schijf (12pt)
 8. 344 Mersch Gebroeder (6pt)
 9. 334 Versieck (4pt)
 10. 332 Fam. Janssens 3 (4pt)
 11. 357 Groene kring oos (3pt)

open kempisch kampioenschap ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams

Ploeg WaABCTOT
ABroekhoven0000
BDen Eel0336
CRecre Janssens0303
1 Broekhoven A
B Den Eel
2 Broekhoven A
C Recre Janssens
3 Den Eel B
C Recre Janssens

Qualifications

 1. Den Eel (6pt)
 2. Recre Janssens (3pt)
 3. Broekhoven (0pt)

open kempisch kampioenschap ~ Finals

Halve Finale 305 Fam. Janssens
306 Fam. Janssens 2
Halve Finale 325 Berketrekkers
335 Galliërs
Brons Finale 306 Fam. Janssens 2
325 Berketrekkers
Finale 335 Galliërs
305 Fam. Janssens