RIST Home (All results)           

open kempische kampioenschap

open kempische kampioenschap ~ GENSB

Ploeg WaABCDEFTOT
A27 Galliërs554 kg23310310
B23 powerrangers582 kg0000000
C11 Mertensmannen568 kg1030003
D03 Fam. Janssens580 kg01330310
E08 powerrangers551 kg13333315
F29 Elektrotrekkers576 kg2033006
1 527 Galliërs A
523 powerrangers 2 B
511 Mertensmannen C
F 529 Elektrotrekkers
E 508 powerrangers
D 503 Fam. Janssens
2 508 powerrangers E
527 Galliërs A
523 powerrangers 2 B
F 529 Elektrotrekkers
D 503 Fam. Janssens
C 511 Mertensmannen
3 503 Fam. Janssens D
508 powerrangers E
527 Galliërs A
F 529 Elektrotrekkers
C 511 Mertensmannen
B 523 powerrangers 2
4 511 Mertensmannen C
503 Fam. Janssens D
508 powerrangers E
F 529 Elektrotrekkers
B 523 powerrangers 2
A 527 Galliërs
5 523 powerrangers 2 B
511 Mertensmannen C
503 Fam. Janssens D
F 529 Elektrotrekkers
A 527 Galliërs
E 508 powerrangers

Qualifications

 1. 508 powerrangers (15pt)
 2. 503 Fam. Janssens (10pt)
 3. 527 Galliërs (10pt)
 4. 529 Elektrotrekkers (6pt)
 5. 511 Mertensmannen (3pt)
 6. 523 powerrangers 2 (0pt)

open kempische kampioenschap ~ H640

Ploeg WaABCDETOT
A67 powerrangers664 kg210012
B59 Vandakker630 kg310135
C54 Mertensmannen626 kg1333312
D52 Fam. Janssens640 kg331037
E49 Berketrekkers622 kg210001
1 767 powerrangers A
454 Mertensmannen C
B 759 Vandakker
D 452 Fam. Janssens
2 449 Berketrekkers E
759 Vandakker B
A 767 powerrangers
C 454 Mertensmannen
3 452 Fam. Janssens D
767 powerrangers A
E 449 Berketrekkers
C 454 Mertensmannen
4 449 Berketrekkers E
452 Fam. Janssens D
B 759 Vandakker
A 767 powerrangers
5 454 Mertensmannen C
759 Vandakker B
E 449 Berketrekkers
D 452 Fam. Janssens

Qualifications

 1. 454 Mertensmannen (12pt)
 2. 452 Fam. Janssens (7pt)
 3. 759 Vandakker (5pt)
 4. 767 powerrangers (2pt)
 5. 449 Berketrekkers (1pt)

open kempische kampioenschap ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGTOT
A07 Vandakker551 kg30310037
B05 Fam. Janssens579 kg233310313
C06 Fam. Janssens622 kg00000000
D12 Mertensmannen559 kg31030037
E19 powerrangers580 kg531333316
F25 Berketrekkers599 kg533330315
G40 TOWC Schijf600 kg00030003
1 305 Fam. Janssens B
306 Fam. Janssens 2 C
312 Mertensmannen D
G 340 TOWC Schijf
F 325 Berketrekkers
E 319 powerrangers
2 307 Vandakker A
305 Fam. Janssens B
306 Fam. Janssens 2 C
F 325 Berketrekkers
E 319 powerrangers
D 312 Mertensmannen
3 340 TOWC Schijf G
307 Vandakker A
305 Fam. Janssens B
E 319 powerrangers
D 312 Mertensmannen
C 306 Fam. Janssens 2
4 325 Berketrekkers F
340 TOWC Schijf G
307 Vandakker A
D 312 Mertensmannen
C 306 Fam. Janssens 2
B 305 Fam. Janssens
5 319 powerrangers E
325 Berketrekkers F
340 TOWC Schijf G
C 306 Fam. Janssens 2
B 305 Fam. Janssens
A 307 Vandakker
6 312 Mertensmannen D
319 powerrangers E
325 Berketrekkers F
B 305 Fam. Janssens
A 307 Vandakker
G 340 TOWC Schijf
7 306 Fam. Janssens 2 C
312 Mertensmannen D
319 powerrangers E
A 307 Vandakker
G 340 TOWC Schijf
F 325 Berketrekkers

Qualifications

 1. 319 powerrangers (16pt)
 2. 325 Berketrekkers (15pt)
 3. 305 Fam. Janssens (13pt)
 4. 307 Vandakker (7pt)
 5. 312 Mertensmannen (7pt)
 6. 340 TOWC Schijf (3pt)
 7. 306 Fam. Janssens 2 (0pt)

open kempische kampioenschap ~ Finals

5 en 6 340 TOWC Schijf
307 Vandakker
Halve Finale 319 powerrangers
312 Mertensmannen
Halve Finale 325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
Brons Finale 312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
Finale 305 Fam. Janssens
319 powerrangers