RIST Home (All results)           

Competitie Mertensmannen

Competitie Mertensmannen ~ H640 vrij

Ploeg WaABCDETOT
A50 Versieck755 kg100101
B54 Mertensmannen639 kg0333312
C52 Fam. Janssens634 kg030115
D49 Berketrekkers635 kg110113
E56 Mersch Gebr030115
1 454 Mertensmannen B
449 Berketrekkers D
A 750 Versieck
C 452 Fam. Janssens
2 750 Versieck A
454 Mertensmannen B
E 756 Mersch Gebr
C 452 Fam. Janssens
3 756 Mersch Gebr E
750 Versieck A
D 449 Berketrekkers
C 452 Fam. Janssens
4 454 Mertensmannen B
449 Berketrekkers D
E 756 Mersch Gebr
A 750 Versieck
5 452 Fam. Janssens C
449 Berketrekkers D
E 756 Mersch Gebr
B 454 Mertensmannen

Qualifications

 1. 454 Mertensmannen (12pt)
 2. 756 Mersch Gebr (5pt)
 3. 452 Fam. Janssens (5pt)
 4. 449 Berketrekkers (3pt)
 5. 750 Versieck (1pt)

Competitie Mertensmannen ~ GENSB

Ploeg WaABCDETOT
A03 Fam. Janssens612 kg030104
B27 Galliërs577 kg000000
C01 Berketrekkers566 kg2333312
D53 Berketrekkers560 kg013004
E08 powerrangers554 kg133039
1 503 Fam. Janssens A
553 Berketrekkers 2 D
B 527 Galliërs
C 501 Berketrekkers
2 503 Fam. Janssens A
527 Galliërs B
E 508 powerrangers
C 501 Berketrekkers
3 508 powerrangers E
503 Fam. Janssens A
D 553 Berketrekkers 2
C 501 Berketrekkers
4 508 powerrangers E
553 Berketrekkers 2 D
B 527 Galliërs
A 503 Fam. Janssens
5 501 Berketrekkers C
553 Berketrekkers 2 D
E 508 powerrangers
B 527 Galliërs

Qualifications

 1. 501 Berketrekkers (12pt)
 2. 508 powerrangers (9pt)
 3. 553 Berketrekkers 2 (4pt)
 4. 503 Fam. Janssens (4pt)
 5. 527 Galliërs (0pt)

Competitie Mertensmannen ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGHITOT
A07 Vandakker684 kg10030331010
B12 Mertensmannen616 kg43330333119
C05 Fam. Janssens638 kg13030333318
D35 Galliërs680 kg0000033006
E25 Berketrekkers707 kg13333333324
F34 Versieck8 pers0000003003
G60 Berketrekkers693 kg0000000000
H40 TOWC Schijf706 kg01003033111
I19 powerrangers672 kg03103033114
1 312 Mertensmannen B
305 Fam. Janssens C
360 Berketrekkers G
334 Versieck F
312 Mertensmannen B
319 powerrangers I
325 Berketrekkers E
360 Berketrekkers G
305 Fam. Janssens C
I 319 powerrangers
H 340 TOWC Schijf
D 335 Galliërs
E 325 Berketrekkers
A 307 Vandakker
D 335 Galliërs
H 340 TOWC Schijf
F 334 Versieck
A 307 Vandakker
2 335 Galliërs D
334 Versieck F
360 Berketrekkers G
307 Vandakker A
305 Fam. Janssens C
312 Mertensmannen B
325 Berketrekkers E
307 Vandakker A
319 powerrangers I
B 312 Mertensmannen
I 319 powerrangers
H 340 TOWC Schijf
E 325 Berketrekkers
F 334 Versieck
G 360 Berketrekkers
D 335 Galliërs
H 340 TOWC Schijf
C 305 Fam. Janssens
3 312 Mertensmannen B
360 Berketrekkers G
335 Galliërs D
305 Fam. Janssens C
319 powerrangers I
307 Vandakker A
325 Berketrekkers E
335 Galliërs D
319 powerrangers I
F 334 Versieck
A 307 Vandakker
H 340 TOWC Schijf
E 325 Berketrekkers
G 360 Berketrekkers
F 334 Versieck
B 312 Mertensmannen
C 305 Fam. Janssens
H 340 TOWC Schijf
4 360 Berketrekkers G
307 Vandakker A
312 Mertensmannen B
334 Versieck F
319 powerrangers I
305 Fam. Janssens C
335 Galliërs D
340 TOWC Schijf H
307 Vandakker A
E 325 Berketrekkers
D 335 Galliërs
C 305 Fam. Janssens
H 340 TOWC Schijf
E 325 Berketrekkers
G 360 Berketrekkers
F 334 Versieck
B 312 Mertensmannen
I 319 powerrangers

Qualifications

 1. 325 Berketrekkers (24pt)
 2. 312 Mertensmannen (19pt)
 3. 305 Fam. Janssens (18pt)
 4. 319 powerrangers (14pt)
 5. 340 TOWC Schijf (11pt)
 6. 307 Vandakker (10pt)
 7. 335 Galliërs (6pt)
 8. 334 Versieck (3pt)
 9. 360 Berketrekkers (0pt)

Competitie Mertensmannen ~ recreanten

Ploeg WaABCTOT
AVanavond Zat0101
BK.L.J Minderhout0101
CDe Kromme 10336
1 Vanavond Zat A
B K.L.J Minderhout
2 De Kromme 1 C
A Vanavond Zat
3 De Kromme 1 C
B K.L.J Minderhout

Qualifications

 1. De Kromme 1 (6pt)
 2. Vanavond Zat (1pt)
 3. K.L.J Minderhout (1pt)

Competitie Mertensmannen ~ Finals

Halve Finale 325 Berketrekkers
319 powerrangers
Halve Finale 312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
Brons Finale 319 powerrangers
312 Mertensmannen
Finale 305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
2 en 3 recreant Vanavond Zat
K.L.J Minderhout