RIST Home (All results)           

Competitie Jagersrust

Competitie Jagersrust ~ GENSB

Ploeg WaABCDEFTOT
A01 Berketrekkers539 kg0000000
B03 Fam. Janssens611 kg1300317
CMertensmannen6 pers13333315
D08 powerrangers557 kg33303312
E27 Galliërs554 kg0300003
FMix6 pers3310037
1 501 Berketrekkers A
503 Fam. Janssens B
Mertensmannen C
F Mix
E 527 Galliërs
D 508 powerrangers
2 527 Galliërs E
501 Berketrekkers A
503 Fam. Janssens B
F Mix
D 508 powerrangers
C Mertensmannen
3 508 powerrangers D
527 Galliërs E
501 Berketrekkers A
F Mix
C Mertensmannen
B 503 Fam. Janssens
4 Mertensmannen C
508 powerrangers D
527 Galliërs E
F Mix
B 503 Fam. Janssens
A 501 Berketrekkers
5 503 Fam. Janssens B
Mertensmannen C
508 powerrangers D
F Mix
A 501 Berketrekkers
E 527 Galliërs

Qualifications

 1. Mertensmannen (15pt)
 2. 508 powerrangers (12pt)
 3. 503 Fam. Janssens (7pt)
 4. Mix (7pt)
 5. 527 Galliërs (3pt)
 6. 501 Berketrekkers (0pt)

Competitie Jagersrust ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGHTOT
A05 Fam. Janssens635 kg3303301313
B12 Mertensmannen636 kg5033333318
C15 Jagersrust653 kg1303333318
D19 powerrangers649 kg500031138
E40 TOWC Schijf715 kg500000101
F25 Berketrekkers664 kg1300130310
G35 Galliërs738 kg410011339
H07 Vandakker712 kg100003003
1 305 Fam. Janssens A
312 Mertensmannen B
315 Jagersrust C
319 powerrangers D
H 307 Vandakker
G 335 Galliërs
F 325 Berketrekkers
E 340 TOWC Schijf
2 335 Galliërs G
305 Fam. Janssens A
312 Mertensmannen B
315 Jagersrust C
H 307 Vandakker
F 325 Berketrekkers
E 340 TOWC Schijf
D 319 powerrangers
3 325 Berketrekkers F
335 Galliërs G
305 Fam. Janssens A
312 Mertensmannen B
H 307 Vandakker
E 340 TOWC Schijf
D 319 powerrangers
C 315 Jagersrust
4 340 TOWC Schijf E
325 Berketrekkers F
335 Galliërs G
305 Fam. Janssens A
H 307 Vandakker
D 319 powerrangers
C 315 Jagersrust
B 312 Mertensmannen
5 319 powerrangers D
340 TOWC Schijf E
325 Berketrekkers F
335 Galliërs G
H 307 Vandakker
C 315 Jagersrust
B 312 Mertensmannen
A 305 Fam. Janssens
6 315 Jagersrust C
319 powerrangers D
340 TOWC Schijf E
325 Berketrekkers F
H 307 Vandakker
B 312 Mertensmannen
A 305 Fam. Janssens
G 335 Galliërs
7 312 Mertensmannen B
315 Jagersrust C
319 powerrangers D
340 TOWC Schijf E
H 307 Vandakker
A 305 Fam. Janssens
G 335 Galliërs
F 325 Berketrekkers

Qualifications

 1. 312 Mertensmannen (18pt)
 2. 315 Jagersrust (18pt)
 3. 305 Fam. Janssens (13pt)
 4. 325 Berketrekkers (10pt)
 5. 335 Galliërs (9pt)
 6. 319 powerrangers (8pt)
 7. 307 Vandakker (3pt)
 8. 340 TOWC Schijf (1pt)

Competitie Jagersrust ~ recreaten

Ploeg WaABTOT
ADe Kormme 6 pers000
B't Hok 550 kg033
1 De Kormme A
B 't Hok

Qualifications

 1. 't Hok (3pt)
 2. De Kormme (0pt)

Competitie Jagersrust ~ Finals

Halve Finale 312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
Halve Finale 315 Jagersrust
305 Fam. Janssens
Brons Finale 325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
Finale 315 Jagersrust
312 Mertensmannen