RIST Home (All results)           

Competitie

Competitie ~ GENSB

Ploeg WaABCDETOT
A08 powerrangers558 kg0333312
B03 Fam. Janssens601 kg801337
C27 Galliërs558 kg801337
D01 Berketrekkers570 kg100033
E23 Vandakker556 kg000000
1 503 Fam. Janssens B
527 Galliërs C
A 508 powerrangers
D 501 Berketrekkers
2 523 Vandakker E
527 Galliërs C
A 508 powerrangers
B 503 Fam. Janssens
3 523 Vandakker E
527 Galliërs C
D 501 Berketrekkers
A 508 powerrangers
4 523 Vandakker E
508 powerrangers A
B 503 Fam. Janssens
D 501 Berketrekkers
5 527 Galliërs C
501 Berketrekkers D
E 523 Vandakker
B 503 Fam. Janssens

Qualifications

 1. 508 powerrangers (12pt)
 2. 527 Galliërs (7pt)
 3. 503 Fam. Janssens (7pt)
 4. 501 Berketrekkers (3pt)
 5. 523 Vandakker (0pt)

Competitie ~ H640

Ploeg WaABCDEFTOT
A59 Vandakker636 kg3301138
B56 Mersch Gebroeder8 pers4000000
C52 Fam. Janssens622 kg23333315
D54 Mertensmannen640 kg5130138
E49 Berketrekkers629 kg5130138
F58 Groene kring oos640 kg1030003
1 458 Groene kring oos F
756 Mersch Gebroeder B
452 Fam. Janssens C
A 459 Vandakker
E 449 Berketrekkers
D 454 Mertensmannen
2 449 Berketrekkers E
459 Vandakker A
756 Mersch Gebroeder B
F 458 Groene kring oos
D 454 Mertensmannen
C 452 Fam. Janssens
3 454 Mertensmannen D
452 Fam. Janssens C
459 Vandakker A
F 458 Groene kring oos
E 449 Berketrekkers
B 756 Mersch Gebroeder
4 458 Groene kring oos F
756 Mersch Gebroeder B
449 Berketrekkers E
C 452 Fam. Janssens
D 454 Mertensmannen
A 459 Vandakker
5 756 Mersch Gebroeder B
459 Vandakker A
454 Mertensmannen D
F 458 Groene kring oos
C 452 Fam. Janssens
E 449 Berketrekkers

Qualifications

 1. 452 Fam. Janssens (15pt)
 2. 459 Vandakker (8pt)
 3. 449 Berketrekkers (8pt)
 4. 454 Mertensmannen (8pt)
 5. 458 Groene kring oos (3pt)
 6. 756 Mersch Gebroeder (0pt)

Competitie ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGTOT
A25 Berketrekkers712 kg23011308
B05 Fam. Janssens10030306
C19 powerrangers670 kg133333318
D40 TOWC Schijf695 kg41001316
E13 Mertensmannen617 kg61301308
F47 TOWC Schijf705 kg00000000
G07 Vandakker133013313
1 307 Vandakker G
319 powerrangers C
313 Mertensmannen E
325 Berketrekkers A
307 Vandakker G
347 TOWC Schijf F
319 powerrangers C
B 305 Fam. Janssens
F 347 TOWC Schijf
D 340 TOWC Schijf
B 305 Fam. Janssens
D 340 TOWC Schijf
E 313 Mertensmannen
A 325 Berketrekkers
2 340 TOWC Schijf D
307 Vandakker G
313 Mertensmannen E
319 powerrangers C
305 Fam. Janssens B
347 TOWC Schijf F
307 Vandakker G
B 305 Fam. Janssens
F 347 TOWC Schijf
A 325 Berketrekkers
D 340 TOWC Schijf
E 313 Mertensmannen
A 325 Berketrekkers
C 319 powerrangers
3 340 TOWC Schijf D
305 Fam. Janssens B
319 powerrangers C
325 Berketrekkers A
347 TOWC Schijf F
305 Fam. Janssens B
307 Vandakker G
A 325 Berketrekkers
F 347 TOWC Schijf
E 313 Mertensmannen
G 307 Vandakker
D 340 TOWC Schijf
C 319 powerrangers
E 313 Mertensmannen

Qualifications

 1. 319 powerrangers (18pt)
 2. 307 Vandakker (13pt)
 3. 325 Berketrekkers (8pt)
 4. 313 Mertensmannen (8pt)
 5. 305 Fam. Janssens (6pt)
 6. 340 TOWC Schijf (6pt)
 7. 347 TOWC Schijf (0pt)

Competitie ~ Recreanten

Ploeg WaABCDEFTOT
AKLJ Brecht0101013
BHete beire en den turf0131038
CChiro Brecht 20300003
DChiro Brecht0113038
EModesten03333315
FBoerekess0103004
1 KLJ Brecht A
Hete beire en den turf B
Chiro Brecht 2 C
F Boerekess
E Modesten
D Chiro Brecht
2 Modesten E
KLJ Brecht A
Chiro Brecht 2 C
F Boerekess
D Chiro Brecht
B Hete beire en den turf
3 Boerekess F
Modesten E
KLJ Brecht A
D Chiro Brecht
C Chiro Brecht 2
B Hete beire en den turf
4 Chiro Brecht 2 C
Chiro Brecht D
Modesten E
F Boerekess
B Hete beire en den turf
A KLJ Brecht
5 Boerekess F
Chiro Brecht 2 C
Chiro Brecht D
B Hete beire en den turf
A KLJ Brecht
E Modesten

Qualifications

 1. Modesten (15pt)
 2. Hete beire en den turf (8pt)
 3. Chiro Brecht (8pt)
 4. Boerekess (4pt)
 5. Chiro Brecht 2 (3pt)
 6. KLJ Brecht (3pt)

Competitie ~ Finals

5 en 6 340 TOWC Schijf
305 Fam. Janssens
Halve Finale 319 powerrangers
313 Mertensmannen
Halve Finale 307 Vandakker
325 Berketrekkers
Brons Finale 313 Mertensmannen
325 Berketrekkers
Finale 307 Vandakker
319 powerrangers