RIST Home (All results)           

competitie Elektrotrekkers

competitie Elektrotrekkers ~ GENSB

Ploeg WaABCDEFTOT
A08 powerrangers559 kg13133313
B03 Fam. Janssens433 kg0000336
C27 Galliërs458 kg21333313
D29 Elektrotrekkers577 kg0030339
E11 Mertensmannen400 kg0000000
F23 powerrangers438 kg0000033
1 508 powerrangers A
503 Fam. Janssens B
527 Galliërs C
F 523 powerrangers 2
E 511 Mertensmannen
D 529 Elektrotrekkers
2 511 Mertensmannen E
508 powerrangers A
503 Fam. Janssens B
F 523 powerrangers 2
D 529 Elektrotrekkers
C 527 Galliërs
3 529 Elektrotrekkers D
511 Mertensmannen E
508 powerrangers A
F 523 powerrangers 2
C 527 Galliërs
B 503 Fam. Janssens
4 527 Galliërs C
529 Elektrotrekkers D
511 Mertensmannen E
F 523 powerrangers 2
B 503 Fam. Janssens
A 508 powerrangers
5 503 Fam. Janssens B
527 Galliërs C
529 Elektrotrekkers D
F 523 powerrangers 2
A 508 powerrangers
E 511 Mertensmannen

Qualifications

 1. 508 powerrangers (13pt)
 2. 527 Galliërs (13pt)
 3. 529 Elektrotrekkers (9pt)
 4. 503 Fam. Janssens (6pt)
 5. 523 powerrangers 2 (3pt)
 6. 511 Mertensmannen (0pt)

competitie Elektrotrekkers ~ H640

Ploeg WaABCDTOT
A49 Galliers643 kg03036
B52 Fam. Janssens628 kg00000
C54 Mertensmannen638 kg13339
D59 Vandakker614 kg30303
1 449 Galliers A
454 Mertensmannen C
B 452 Fam. Janssens
D 459 Vandakker
2 449 Galliers A
452 Fam. Janssens B
D 459 Vandakker
C 454 Mertensmannen
3 449 Galliers A
452 Fam. Janssens B
C 454 Mertensmannen
D 459 Vandakker

Qualifications

 1. 454 Mertensmannen (9pt)
 2. 449 Galliers (6pt)
 3. 459 Vandakker (3pt)
 4. 452 Fam. Janssens (0pt)

competitie Elektrotrekkers ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGHTOT
A07 Vandakker587 kg2100313311
B05 Fam. Janssens583 kg0111313313
C12 Mertensmannen572 kg1313333319
D19 powerrangers593 kg2310313314
E40 TOWC Schijf595 kg200000303
F25 Berketrekkers613 kg5110133312
G36 powerrangers624 kg000000000
H16 Elektrotrekkers617 kg300003036
1 307 Vandakker A
305 Fam. Janssens B
312 Mertensmannen C
319 powerrangers D
H 316 Elektrotrekkers
G 336 powerrangers 2
F 325 Berketrekkers
E 340 TOWC Schijf
2 336 powerrangers 2 G
307 Vandakker A
305 Fam. Janssens B
312 Mertensmannen C
H 316 Elektrotrekkers
F 325 Berketrekkers
E 340 TOWC Schijf
D 319 powerrangers
3 325 Berketrekkers F
336 powerrangers 2 G
307 Vandakker A
305 Fam. Janssens B
H 316 Elektrotrekkers
E 340 TOWC Schijf
D 319 powerrangers
C 312 Mertensmannen
4 340 TOWC Schijf E
325 Berketrekkers F
336 powerrangers 2 G
307 Vandakker A
H 316 Elektrotrekkers
D 319 powerrangers
C 312 Mertensmannen
B 305 Fam. Janssens
5 319 powerrangers D
340 TOWC Schijf E
325 Berketrekkers F
336 powerrangers 2 G
H 316 Elektrotrekkers
C 312 Mertensmannen
B 305 Fam. Janssens
A 307 Vandakker
6 312 Mertensmannen C
319 powerrangers D
340 TOWC Schijf E
325 Berketrekkers F
H 316 Elektrotrekkers
B 305 Fam. Janssens
A 307 Vandakker
G 336 powerrangers 2
7 305 Fam. Janssens B
312 Mertensmannen C
319 powerrangers D
340 TOWC Schijf E
H 316 Elektrotrekkers
A 307 Vandakker
G 336 powerrangers 2
F 325 Berketrekkers

Qualifications

 1. 312 Mertensmannen (19pt)
 2. 319 powerrangers (14pt)
 3. 305 Fam. Janssens (13pt)
 4. 325 Berketrekkers (12pt)
 5. 307 Vandakker (11pt)
 6. 316 Elektrotrekkers (6pt)
 7. 340 TOWC Schijf (3pt)
 8. 336 powerrangers 2 (0pt)

competitie Elektrotrekkers ~ Finals

7 en 8 336 powerrangers 2
340 TOWC Schijf
5 en 6 316 Elektrotrekkers
307 Vandakker
Halve Finale 312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
Halve Finale 319 powerrangers
305 Fam. Janssens
Brons Finale 325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
Finale 319 powerrangers
312 Mertensmannen