RIST Home (All results)           

Belgisch Kampioenschap

Belgisch Kampioenschap ~ zestal en mixed

Ploeg WaABCDEFGTOT
ADe Galliërs8 pers00000000
BMertensmannen6 pers033303315
CTTV Powerrangers7 pers230303312
DTTV Powerrangers 27 pers03000339
ETTV Fam. Janssens 16 pers033333318
FTTV Vandakker6 pers03000003
GTTV Fam. Janssens 26 pers03000036
1 Mertensmannen B
TTV Powerrangers C
TTV Powerrangers 2 D
G TTV Fam. Janssens 2
F TTV Vandakker
E TTV Fam. Janssens 1
2 De Galliërs A
Mertensmannen B
TTV Powerrangers C
F TTV Vandakker
E TTV Fam. Janssens 1
D TTV Powerrangers 2
3 TTV Fam. Janssens 2 G
De Galliërs A
Mertensmannen B
E TTV Fam. Janssens 1
D TTV Powerrangers 2
C TTV Powerrangers
4 TTV Vandakker F
TTV Fam. Janssens 2 G
De Galliërs A
D TTV Powerrangers 2
C TTV Powerrangers
B Mertensmannen
5 TTV Fam. Janssens 1 E
TTV Vandakker F
TTV Fam. Janssens 2 G
C TTV Powerrangers
B Mertensmannen
A De Galliërs
6 TTV Powerrangers 2 D
TTV Fam. Janssens 1 E
TTV Vandakker F
B Mertensmannen
A De Galliërs
G TTV Fam. Janssens 2
7 TTV Powerrangers C
TTV Powerrangers 2 D
TTV Fam. Janssens 1 E
A De Galliërs
G TTV Fam. Janssens 2
F TTV Vandakker

Qualifications

 1. TTV Fam. Janssens 1 (18pt)
 2. Mertensmannen (15pt)
 3. TTV Powerrangers (12pt)
 4. TTV Powerrangers 2 (9pt)
 5. TTV Fam. Janssens 2 (6pt)
 6. TTV Vandakker (3pt)
 7. De Galliërs (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Finals zestal en mixed

Halve Finale 6tal ,mix TTV Fam. Janssens 1
TTV Powerrangers 2
Halve Finale 6 tal mix Mertensmannen
TTV Powerrangers
Brons Finale 6 tal mix TTV Powerrangers 2
TTV Powerrangers
Finale 6 tal mix Mertensmannen
TTV Fam. Janssens 1

Belgisch Kampioenschap ~ U23 450

Ploeg WaABCDTOT
ATTV Powerrangers436 kg03339
BTTV Powerrangers 2466 kg00033
CMertensmannen449 kg00336
DTTV De Berketrekkers448 kg00000
1 TTV Powerrangers A
Mertensmannen C
B TTV Powerrangers 2
D TTV De Berketrekkers
2 TTV Powerrangers A
TTV Powerrangers 2 B
D TTV De Berketrekkers
C Mertensmannen
3 TTV Powerrangers A
TTV Powerrangers 2 B
C Mertensmannen
D TTV De Berketrekkers

Qualifications

 1. TTV Powerrangers (9pt)
 2. Mertensmannen (6pt)
 3. TTV Powerrangers 2 (3pt)
 4. TTV De Berketrekkers (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Finals U23 450

Halve Finale U23 TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
Halve Finale U23 Mertensmannen
TTV Powerrangers 2
Brons Finale U23 TTV De Berketrekkers
TTV Powerrangers 2
Finale U23 Mertensmannen
TTV Powerrangers

Belgisch Kampioenschap ~ H640 (8 of 9)

Ploeg WaABCDEFTOT
ADe Galliërs640 kg0000000
BTTV Powerrangers638 kg0300104
CMertensmannen630 kg03333315
DTTV Powerrangers 2636 kg43303110
ETTV Vandakker632 kg0310004
FTTV Fam. Janssens636 kg33301310
1 De Galliërs A
TTV Powerrangers B
Mertensmannen C
F TTV Fam. Janssens
E TTV Vandakker
D TTV Powerrangers 2
2 TTV Vandakker E
De Galliërs A
TTV Powerrangers B
F TTV Fam. Janssens
D TTV Powerrangers 2
C Mertensmannen
3 TTV Powerrangers 2 D
TTV Vandakker E
De Galliërs A
F TTV Fam. Janssens
C Mertensmannen
B TTV Powerrangers
4 Mertensmannen C
TTV Powerrangers 2 D
TTV Vandakker E
F TTV Fam. Janssens
B TTV Powerrangers
A De Galliërs
5 TTV Powerrangers B
Mertensmannen C
TTV Powerrangers 2 D
F TTV Fam. Janssens
A De Galliërs
E TTV Vandakker

Qualifications

 1. Mertensmannen (15pt)
 2. TTV Fam. Janssens (10pt)
 3. TTV Powerrangers 2 (10pt)
 4. TTV Vandakker (4pt)
 5. TTV Powerrangers (4pt)
 6. De Galliërs (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Finals H640 (8 of 9)

Halve Finale H640 Mertensmannen
TTV Vandakker
Halve Finale H640 TTV Fam. Janssens
TTV Powerrangers 2
Brons Finale H640 TTV Vandakker
TTV Fam. Janssens
Finale H640 TTV Powerrangers 2
Mertensmannen

Belgisch Kampioenschap ~ U15 270kg (demo)

Ploeg WaABCDTOT
ATTV De Berketrekkers01337
BTTV Nijlen01337
CTTV Fam. Janssens 100000
DTTV Fam. Janssens 200033
1 TTV De Berketrekkers A
TTV Fam. Janssens 1 C
B TTV Nijlen
D TTV Fam. Janssens 2
2 TTV De Berketrekkers A
TTV Nijlen B
D TTV Fam. Janssens 2
C TTV Fam. Janssens 1
3 TTV De Berketrekkers A
TTV Nijlen B
C TTV Fam. Janssens 1
D TTV Fam. Janssens 2

Qualifications

 1. TTV De Berketrekkers (7pt)
 2. TTV Nijlen (7pt)
 3. TTV Fam. Janssens 2 (3pt)
 4. TTV Fam. Janssens 1 (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd 450

Ploeg WaABCDETOT
ATTV Powerrangers 3473 kg000000
BMertensmannen449 kg1333312
CTTV Powerrangers 1445 kg030339
DTTV De Berketrekkers476 kg030003
ETTV Powerrangers 2445 kg030036
1 TTV Powerrangers 3 A
TTV Powerrangers 1 C
B Mertensmannen
D TTV De Berketrekkers
2 TTV Powerrangers 2 E
Mertensmannen B
A TTV Powerrangers 3
C TTV Powerrangers 1
3 TTV De Berketrekkers D
TTV Powerrangers 3 A
E TTV Powerrangers 2
C TTV Powerrangers 1
4 TTV Powerrangers 2 E
TTV De Berketrekkers D
B Mertensmannen
A TTV Powerrangers 3
5 TTV Powerrangers 1 C
Mertensmannen B
E TTV Powerrangers 2
D TTV De Berketrekkers

Qualifications

 1. Mertensmannen (12pt)
 2. TTV Powerrangers 1 (9pt)
 3. TTV Powerrangers 2 (6pt)
 4. TTV De Berketrekkers (3pt)
 5. TTV Powerrangers 3 (0pt)

Belgisch Kampioenschap ~ Finals Jeugd 450

Halve Finale U19 Mertensmannen
TTV De Berketrekkers
Halve Finale U19 TTV Powerrangers 1
TTV Powerrangers 2
Brons Finale U19 TTV De Berketrekkers
TTV Powerrangers 2
Finale U19 TTV Powerrangers 1
Mertensmannen