Save to PDF

RIST Home (All results)           

Linde festival

Bond

Ploeg WaABCDTOT
A deinum britsum01012
B bartlehiem01304
C it heidenskip03014
D watermannen01315
1 deinum britsum A
it heidenskip C
B bartlehiem
D watermannen
2 deinum britsum A
bartlehiem B
D watermannen
C it heidenskip
3 deinum britsum A
bartlehiem B
C it heidenskip
D watermannen

(Voor)ronden

 1. watermannen (5pt)
 2. bartlehiem (4pt)
 3. it heidenskip (4pt)
 4. deinum britsum (2pt)

Rekriatie

Ploeg WaABCDEFGHTOT
A schokker000300003
B cafe de huiskamer0333030012
C pub 84030303009
D speelweek wolvega000000000
E easy to win0333330015
F heiwo030030006
G trochlukers0333333018
H ostp0333333321
1 schokker A
cafe de huiskamer B
pub 84 C
speelweek wolvega D
H ostp
G trochlukers
F heiwo
E easy to win
2 trochlukers G
schokker A
cafe de huiskamer B
pub 84 C
H ostp
F heiwo
E easy to win
D speelweek wolvega
3 heiwo F
trochlukers G
schokker A
cafe de huiskamer B
H ostp
E easy to win
D speelweek wolvega
C pub 84
4 easy to win E
heiwo F
trochlukers G
schokker A
H ostp
D speelweek wolvega
C pub 84
B cafe de huiskamer
5 speelweek wolvega D
easy to win E
heiwo F
trochlukers G
H ostp
C pub 84
B cafe de huiskamer
A schokker
6 pub 84 C
speelweek wolvega D
easy to win E
heiwo F
H ostp
B cafe de huiskamer
A schokker
G trochlukers
7 cafe de huiskamer B
pub 84 C
speelweek wolvega D
easy to win E
H ostp
A schokker
G trochlukers
F heiwo

(Voor)ronden

 1. ostp (21pt)
 2. trochlukers (18pt)
 3. easy to win (15pt)
 4. cafe de huiskamer (12pt)
 5. pub 84 (9pt)
 6. heiwo (6pt)
 7. schokker (3pt)
 8. speelweek wolvega (0pt)
deinum britsum bartlehiem it heidenskip watermannen schokker cafe de huiskamer pub 84 speelweek wolvega easy to win heiwo trochlukers ostp