Save to PDF

RIST Home (All results)           

touwtrekken De Haan

touwtrekken De Haan ~ 6tallen/mixed-teams

Ploeg WaABCDEFGHITOT
A't Parochiebladje 5010001000001
B't Gaperke Anzegem 60203013333016
CTTV Versieck 50203333333021
Dklj uitkerke 7000110131108
EKlj Uitkerke 7010300113008
FWieme 6000300011005
GTTV Versieck 2 6010300101005
HStove mix 70203001333013
ITTC De Stove 50013333333324
1 't Gaperke Anzegem 602 B
TTV Versieck 502 C
klj uitkerke 700 D
Klj Uitkerke 701 E
I TTC De Stove 500
H Stove mix 702
G TTV Versieck 2 601
F Wieme 600
2 't Parochiebladje 501 A
't Gaperke Anzegem 602 B
TTV Versieck 502 C
klj uitkerke 700 D
H Stove mix 702
G TTV Versieck 2 601
F Wieme 600
E Klj Uitkerke 701
3 TTC De Stove 500 I
't Parochiebladje 501 A
't Gaperke Anzegem 602 B
TTV Versieck 502 C
G TTV Versieck 2 601
F Wieme 600
E Klj Uitkerke 701
D klj uitkerke 700
4 Stove mix 702 H
TTC De Stove 500 I
't Parochiebladje 501 A
't Gaperke Anzegem 602 B
F Wieme 600
E Klj Uitkerke 701
D klj uitkerke 700
C TTV Versieck 502
5 TTV Versieck 2 601 G
Stove mix 702 H
TTC De Stove 500 I
't Parochiebladje 501 A
E Klj Uitkerke 701
D klj uitkerke 700
C TTV Versieck 502
B 't Gaperke Anzegem 602
6 Wieme 600 F
TTV Versieck 2 601 G
Stove mix 702 H
TTC De Stove 500 I
D klj uitkerke 700
C TTV Versieck 502
B 't Gaperke Anzegem 602
A 't Parochiebladje 501
7 Klj Uitkerke 701 E
Wieme 600 F
TTV Versieck 2 601 G
Stove mix 702 H
C TTV Versieck 502
B 't Gaperke Anzegem 602
A 't Parochiebladje 501
I TTC De Stove 500
8 klj uitkerke 700 D
Klj Uitkerke 701 E
Wieme 600 F
TTV Versieck 2 601 G
B 't Gaperke Anzegem 602
A 't Parochiebladje 501
I TTC De Stove 500
H Stove mix 702
9 TTV Versieck 502 C
klj uitkerke 700 D
Klj Uitkerke 701 E
Wieme 600 F
A 't Parochiebladje 501
I TTC De Stove 500
H Stove mix 702
G TTV Versieck 2 601

Qualifications

  1. TTC De Stove 500 (24pt)
  2. TTV Versieck 502 (21pt)
  3. 't Gaperke Anzegem 602 (16pt)
  4. Stove mix 702 (13pt)
  5. Klj Uitkerke 701 (8pt)
  6. klj uitkerke 700 (8pt)
  7. TTV Versieck 2 601 (5pt)
  8. Wieme 600 (5pt)
  9. 't Parochiebladje 501 (1pt)

touwtrekken De Haan ~ Finals

Barrage Klj Uitkerke 701
klj uitkerke 700
Barrage Wieme 600
TTV Versieck 2 601
Finale Getrainde TTC De Stove 500
TTV Versieck 502
Finale Gevorderden 't Gaperke Anzegem 602
TTV Versieck 2 601
Finale Recreanten Stove mix 702
klj uitkerke 700

touwtrekken De Haan ~ Finals

Barrage Klj Uitkerke 701
klj uitkerke 700
Barrage Wieme 600
TTV Versieck 2 601
Finale Getrainde TTC De Stove 500
TTV Versieck 502
Finale Gevorderden 't Gaperke Anzegem 602
TTV Versieck 2 601
Finale Recreanten Stove mix 702
klj uitkerke 700